• Tandemové seskoky

  • Výběr z 16 letišt v ČR

  • Dárkové certifikáty

  • Slevy pro skupiny

  • Profesionální instruktoři

  • Dlouholeté zkušenosti

Sezónní sleva

tandemový seskok jen za 4500,-

3990,-

OBJEDNAT

Získejte
DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT

OBJEDNAT

Úvodní strana >

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Poskytovatel: ODYSSEY GROUP, s.r.o., Svornosti 811/30, Praha 5, 150 00, IČ: 27956717.

1.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi poskytovatelem a objednatelem, popř. zákazníkem, tj. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1.3. Objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

1.4. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.

1.5. Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění), zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění) a obchodním zákoníkem (zákon číslo 513/1991 Sb. v platném znění).

2. Vymezení pojmů

2.1. Poskytovatel - subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby.

2.2. Objednatel – je fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami.

2.3. Příjemce služby - jím je třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

2.4. Zákazník - je jím přímo objednatel služby pokud byla smlouva uzavřena v jeho prospěch

2.5. Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb, kdy potvrzením se rozumí písemný, ústní či telefonický souhlas); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby, nebo při objednání poukazu na služby.

2.6. Spotřebitelská smlouva - smlouva o dílo, smlouva kupní, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé straně objednatel;

3. Ochrana osobních údajů

3.1. Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn.

3.2. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu nutném pro splnění smlouvy. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

3.3. Zákazník projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách poskytovatele služeb (tj. slevách, akcích apod.).

3.4. Veškeré materiály a informace na stránkách poskytovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služeb.

3.5. Internetové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

4. Předmět smlouvy

4.1. Předmět smluvního vztahu

4.1.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít.

4.1.2. Objednatel si může objednat službu, poukázky na služby či zboží z aktuální nabídky poskytovatele služeb uvedené na jeho internetových stránkách.

4.1.3. Objednatel může objednat konkrétní službu, které může příjemce služeb využít za cenu platnou v době rezervace konkrétní služby.

4.2. Objednávka

4.2.1. Objednávku služeb, poukazů či zboží lze učinit prostřednictvím internetových stánek poskytovatele služeb, telefonicky nebo osobně po domluvě.

4.2.2. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených.

4.2.3. Fakturační adresou se rozumí adresa objednatele, tj. osoby, která bude hradit objednanou službu, poukaz či zboží.

4.2.4. Doručovací adresou se rozumí adresa uvedená v objednávce.

4.3. Poukazy a zboží

4.3.1. Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána poukazy či zboží na adresu označenou objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce.

4.3.2. Za vyřízení objednávky poskytovatelem se rozumí předání předmětu přepravní firmě (Česká pošta).

5. Cena a platební podmínky

5.1. Cena poskytovaných služeb

5.1.1. Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.

5.1.2. Cena může být kupujícím uhrazena převodem z účtu, na dobírku, v hotovosti nebo přes Benefit plus.

5.1.2.1. Při platbě převodem z účtu a poštovní poukázkou musí být platba uskutečněna se správným variabilním symbolem a to tak, aby ke dni realizace služby byla částka doložitelně připsána na účet poskytovatele. V opačném případě může poskytovatel požadovat provedenou službu uhradit na místě.

5.1.2.2. Při platbě v hotovosti může být tato provedena v českých korunách nebo v eurech (přepočet kurzu daného dne).

5.1.2.3. Při platbě převodem je kupujícímu zaslána faktura společně s dárkovým certifikátem.

5.1.2.4. Při platbě přes Benefit plus je nutno předem učinit u této firmy objednávku.

5.1.3. Při platbě na dobírku se platí při převzetí.

5.1.4. Platba platební kartou - bezpečná platba Comgate

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Comgate karetní loga

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

5.2. Cena za dopravu

5.2.1. Poštovné je při platbě převodem 0,-, u zaslání na dobírku je účtován poplatek 100,.

5.2.2. Balné 0,- Kč

5.3. Plnění objednaných služeb

5.3.1. Doba, po kterou trvá závazek poskytovatele služeb dodat službu, je uvedena přímo na poukazu a její délka je 12 měsíců od data uzavření smlouvy (tj. potvrzení objednávky poskytovatelem služeb). Doba platnosti dárkového poukazu je 1 rok od data, který je na něm uveden.

5.3.2. Po uplynutí doby platnosti poukazu, který byl vystaven poskytovatelem, je možné ve výjimečných případech na základě písemné žádosti po posouzení poskytovatelem poukaz prodloužit, maximálně však o 1 kalendářní rok. Prodloužení je zpoplatněno částkou 800,-. Prodloužení je možné udělat pouze v době platnosti dárkového poukazu.

5.3.3 Službu může čerpat kdokoliv, tzn. že je možné ji čerpat i jinou stranou, než které byla služba prodána.

5.4. Rezervace

5.4.1. Rezervace termínu využití konkrétní služby musí být sjednáno s poskytovatelem služeb s dostatečným předstihem. Poskytovatel má právo odmítnout rezervaci pouze v případě, že je požadovaný termín plně obsazen.

5.4.2. Rezervace se provádí telefonicky nebo e-mailem. Při rezervaci e-mailem se rezervace považuje za potvrzenou pouze v případě, že je potvrzena zpětným e-mailem.

5.4.3. Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 48 hodin před sjednaným termínem poskytnutí.

5.4.4. Pokud je rezervace zrušena později než v uvedené lhůtě (anebo se zákazník vůbec nedostaví), je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti poukazu, je však povinen uhradit náklady vynaložené poskytovatelem služeb v souvislosti s původní rezervací, a to maximálně do výše ceny objednané služby.

5.4.5. Pokud je rezervace stornována z důvodu vyšší moci (nepřízeň počasí, poruchy technického zařízení), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti jeho dárkového certifikátu. Kupující nemá nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti se zrušením rezervace.

5.4.6. Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit dárkový poukaz za protihodnotu ve formě peněz.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních jsou uvedeny na webových stránkách www.tandemove-seskoky.cz, případně Vám budou sděleny telefonicky. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

6.2. Příjemce služby je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

6.3. Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s příslušným poukazem. Pokud příjemce nepředloží před poskytnutím služby poukaz, bude rezervace považována za stornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v bodě 5.5.4. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

6.4. V případě, že příjemce služeb hradí cenu poukázkami vydanými třetími osobami, je povinen tuto poukázku(y) odevzdat pověřené osobě poskytovatele služeb v místě poskytnutí služby, před započetím poskytování služby. Pokud tak neučiní, má poskytovatel služeb právo odmítnout poskytnutí služby. Pokud je i přesto služba poskytnuta, je příjemce služby povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů doručit poukázku poskytovateli služeb do jeho sídla anebo cenu služby nejpozději do 14 kalendářních dnů uhradit (na uhrazenou cenu vystaví poskytovatel služeb příjemci fakturu).

6.5. Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

6.6. Poskytovatel služby se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

6.7. Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo poskytovateli služeb s ním spolupracujících z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby.

7. Odstoupení od smluvního vztahu - storno

7.1. Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

7.1.1. V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany poskytovatele či všech subdodavatelů. V takovém případě má příjemce služby nárok na vrácení zaplacené ceny. O zrušení služeb je poskytovatel služeb povinen příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Smluvní strany jsou oprávněny se v těchto případech dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednaných služeb.

7.2. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

7.2.1. Objednatel, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od vydání poukazu. Objednatel, který je zákazník, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení §53 odstavec 8 občanského zákoníku (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění). V případě takového odstoupení ze strany objednatele má poskytovatel právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy.

7.2.2. Poskytovatel vrátí částku na číslo účtu zaslané zákazníkem. Žádost o storno poukazu musí být zaslána písemně, odeslána doporučeně na adresu ODYSSEY GROUP, s.r.o., Svornosti 811/30, Praha 5, 150 00. Žádost musí obsahovat originál poukazu a průvodní dopis obsahující jméno zákazníka, telefonní kontakt, číslo účtu. Částka bude zaslána jen na základě souhlasu objednatele.

8. Reklamace

8.1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

8.2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas (vyjma důvodů vyšší moci), je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby zaviněné ze strany poskytovatele neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta.

8.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi poskytovatelem služeb a příjemci služeb rozumí i e-mailová forma) a je povinen v ní uvést číslo poukazu (pokud byl vystaven) a popsat vady poskytnuté služby.

8.4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i e-mailová forma).

8.5. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.